Skip to main content

Học sinh Ngôi Sao Hà Nội viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết nạp Đội viên tại Lăng Bác

Học sinh Ngôi Sao Hà Nội viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết nạp Đội viên tại Lăng Bác

Chia sẻ :